ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

Wedding photography, one day

₹ 20,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, one day

₹ 20,000 — 85,000

Wedding photography, one day

₹ 40,000 — 1,00,000

ಕಥೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 40,000 — 1,25,000

Studio photography, per hour

₹ 5,000 — 7,000

Wedding photography, one day

₹ 20,000 — 1,00,000

Studio photography, per hour

₹ 500 — 1,000

Non-studio photography, per hour

₹ 800 — 2,000

Wedding photography, one day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, one day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, one day

₹ 20,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, one day

₹ 20,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, one day

₹ 10,000 — 60,000

ಕಥೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 15,000 — 60,000

ಫೋಟೋಬುಕ್

₹ 20,000 — 70,000

Wedding photography, one day

₹ 15,000 — 20,000

Studio photography, per hour

₹ 250 — 500

Non-studio photography, per hour

₹ 1,000 — 3,000

Wedding photography, one day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 12 ತೋರಿಸಿ