કોલ્હાપુર માં લગ્નના સ્થળો

0

224/A/1B, E Ward, Next to D-Mart,Near To Rail Way Station, Tarabai Park, E Ward, Tarabai Park, Kolhapur, Maharashtra 416003, India

2 હોલ્સ 60, 120 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 370/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 423/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

39, A/2, Tarabai Park, Kolhapur, Maharashtra 416003, India

2 હોલ્સ 75, 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 522/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 522/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Bhatye, Ratnagiri - Pawas coastal Highway, Ratnagiri, Maharashtra

1 હોલ અને 1 લૉન\n 250, 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

2104/15, E Ward, Old Pune - Bangalore Hwy, Kawala Naka, Kolhapur, Maharashtra 416005, India

1 હોલ અને 1 લૉન\n 600, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

517 A/2, Shivaji Park, Kolhapur, Maharashtra 416001, India

બેઠક ક્ષમતા 150 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 416/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Dabholkar Corner, Near Central Bus Stand, Station Road, New Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416110, India

બેઠક ક્ષમતા 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

204, Station Rd, E Ward, New Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416001, India

બેઠક ક્ષમતા 170 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

392, Assembly Road, Near Basant-Bahar Theater, Shahupuri, New Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416001, India

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Tararani Chowk, Kolhapur, Maharashtra 416003, India

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

257, Kadamwadi Road, Opposite Raj Gourav Mangal Karyalaya, Laxminarayan Nagar, Kadamwadi, Kolhapur, Maharashtra 416005, India

બેઠક ક્ષમતા 90 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 327/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

વધુ -10 બતાવો