કોલ્હાપુર માં લગ્નના સ્થળો

0

Bhatye, Ratnagiri - Pawas coastal Highway, Ratnagiri, Maharashtra

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Dabholkar Corner, Near Central Bus Stand, Station Road, New Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416110, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Tararani Chowk, Kolhapur, Maharashtra 416003, India

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

204, Station Rd, E Ward, New Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416001, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -10 બતાવો