Hotel Pearl Kolhapur

204, New Shahupuri, Tarabai Park, Kolhapur, Maharashtra 416001, India
https://www.facebook.com/hotelpearl/
http://hotelpearl.biz/
edp@hotelpearl.biz
ব্যাঙ্কোয়েট হল